Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Studzienice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Mapa serwisu

Gmina Studzienice

|--- Dane teleadresowe

|--- Strategia Rozwoju Gminy Studzienice 2015-2024

|--- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa 2021-203

System Rada

|--- Radni

|--- Uchwały

|--- Sesje Rady

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Interpelacje

|--- Głosowania

|--- Komisje

|--- Protokoły z Sesji Rady Gminy

      |--- Rok 2022

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2020

|--- Projekty uchwał

|--- Kluby Radnych

Wójt

|--- Kompetencje

|--- Zarządzenia

      |--- Zarządzenia 2023

      |--- Zarządzenia 2022

      |--- Zarządzenia 2021

|--- Ogłoszenia

      |--- Obwieszczenie o sprzedaży samochodu marki Volkswagen Transporter T5 Caravelle1.9 TDI w trybie publicznego przetargu pisemnego

      |--- I przetarg pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego lekkiego marki VW T4

|--- Informacje

      |--- Informacje 2020

      |--- Informacje 2023

      |--- Informacje 2022

      |--- Informacje 2021

|--- Raport o stanie Gminy Studzienice

Urząd Gminy

|--- Statut Gminy Studzienice

|--- Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Studzienicach

|--- Konsultacje społeczne

|--- Praca

      |--- NABORY 2023

      |--- NABORY 2022

      |--- NABORY 2021

            |--- Dyrektor Żłobka Gminnego KONKURS II

            |--- Dyrektor Żłobka Gminnego

|--- Petycje

|--- Punkt Potwierdzający Profil Zaufany

Finanse Gminy Studzienice

|--- Budżet

Podatki i opłaty lokalne

|--- TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH, INFORMACJI PODATKOWYCH ORAZ TERMINY PŁATNOŚCI PODATKÓW I O

|--- ROK 2023

      |--- DRUKI DO POBRANIA

            |--- OSOBY PRAWNE

                  |--- PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

                  |--- PODATEK LEŚNY

                  |--- PODATEK ROLNY

                  |--- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

            |--- OSOBY FIZYCZNE

                  |--- PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

                  |--- PODATEK LEŚNY

                  |--- PODATEK ROLNY

                  |--- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

      |--- STAWKI PODATKÓW, UCHWAŁY OBOWIĄZYJĄCE NA 2023 ROK

|--- ROK 2022

      |--- DRUKI DO POBRANIA

            |--- OSOBY PRAWNE

                  |--- PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

                  |--- PODATEK LEŚNY

                  |--- PODATEK ROLNY

                  |--- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

            |--- OSOBY FIZYCZNE

                  |--- PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

                  |--- PODATEK LEŚNY

                  |--- PODATEK ROLNY

                  |--- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

      |--- STAWKI PODATKÓW, UCHWAŁY OBOWIĄZUJĄCE NA 2022 ROK

|--- AKCYZA 2023

|--- Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Studzienice na

|--- WYKAZ UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

      |--- Wykaz udzielonych ulg i zwolnień w 2022 roku

      |--- Wykaz udzielonych ulg i zwolnień w 2021 roku

Gospodarka odpadami

|--- Harmonogramy wywozu odpadów

      |--- Nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe i mieszane

            |--- 2021

      |--- Harmonogram wywozu odpadów w 2023 roku

      |--- Harmonogram wywozu odpadów w 2022 roku

|--- Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      |--- Klauzula informacyjna związana z RODO, którą należy ją złożyć razem z deklaracją dla nieruchomości niezamieszkałych i letniskowych

      |--- Druki deklaracji do pobrania

            |--- 2021/2022

|--- Uchwały

      |--- Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Studzienice

      |--- Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

      |--- Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      |--- Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      |--- Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

      |--- Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

      |--- Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

      |--- 2021

            |--- Uchwała Nr XXIII/228/2021 Rady Gminy Studzienice z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobi i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

      |--- 2020

|--- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

|--- Azbest

      |--- Lista firm zajmujących się transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest

      |--- Edycja 2020

      |--- Edycja 2019

      |--- Edycja 2018

|--- Pozostale informacje

      |--- Zasady optymalnej segregacji odpadów

      |--- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Studzienice

      |--- Poziomy recyklingu odpadów zebranych z terenu gminy Studzienice

      |--- Miejsce zagospodarowania odpadów odebranych z terenu gminy Studzienice

      |--- Podmioty odbierajace odpady komunalne z terenu gminy Studzienice

      |--- Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Studzienice

      |--- Gospodarka odpadami - podstawowe informacje

|--- Numer rachunku bankowego, na który od 01.01.2020 r. należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami

|--- KOMUNIKATY

|--- Czysta Gmina - pytania i odpowiedzi

      |--- System gospodarowania odpadami komunalnymi - Gmina Studzienice

Ochrona środowiska

|--- Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

      |--- 2018

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej "Ugoszcz PV II", o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ugoszcz, dz. ewid. nr 13, gm. Studzienice

            |--- Przebudowa drogi gminnej łączącej Ugoszcz-Grand

            |--- Implementacja innowacyjnej technologii produkcji EkoSilikatów o podwyższonym stopniu dźwiękochłonności, dz. ewid. nr 264/9, obręb Osława Dąbrowa, gm. Studzienice

            |--- Budowa 10 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr ewid. 103 obręb Kłączno, gm. Studzienice

      |--- 2019

            |--- Wykonanie urządzeń do poboru wody dla projektowanego otworu studziennego nr 2 na terenie wiejskiego ujęcia wód podziemnych w Sominach na dz. nr 20/5

            |--- Wykonanie urządzeń do poboru wody dla projektowanego otworu studziennego nr 2 na terenie wiejskiego ujęcia wód podziemnych w Kłącznie na dz. nr 48

      |--- 2020

            |--- RI.6220.3.2020.KW Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 195 (obręb 0012) Ugoszcz, gmina Studzienice

      |--- 2023

            |--- RI.6220.4.2023.DK Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ugoszcz, gmina Studzienice"

            |--- RI.6220.3.2023.DK

            |--- RI.6220.2.2023.DK Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobycia piasków kwarcowych ze złoża "STUDZIENICE" i ich przesiewaniu na działkach nr 206/3, 206/4, 206/5 (obręb Studzienice) i 205/8 (obręb Osława-Dąbrowa)

      |--- 2022

            |--- RI.6220.2.2022.DK Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą na działce nr 45/1, obręb Przewóz, gmina Studzienice"

      |--- 2021

            |--- RI.6220.4.2021.KW Uruchomienie linii technologicznej do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych na działce nr 126, obręb Sominy, gm. Studzienice

            |--- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych nr 1780G i 1777G w Studzienicach

            |--- Przedsięwzięcie polegające na podziale działki nr 209, obręb Półczno celem wydzielenia 8 działek budowlanych i 1 działki drogowej i budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

            |--- Zawiadomienie o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu Bytów - Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego"

|--- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Studzienice

|--- Nieczystości ciekłe

|--- Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń Wójta Gminy Studzienice

|--- Zwierzęta bezdomne

|--- Budowa gazociągu

      |--- Budowa gazociągu Bytów-Chojnice

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste

|--- Ewidencja Ludności

|--- Dowody osobiste

|--- Urząd Stanu Cywilnego

Zamówienia publiczne

|--- Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

      |--- Plan postępowań 2023 r.

      |--- Plan postępowań 2022 r.

|--- Przetargi 2022

      |--- Gmina Studzienice

            |--- RI.271.14.2022.NJ Świadczenie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Studzienice w roku 2023

            |--- RI.271.18.2022.NJ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2023 - 2034 w kwocie 1 500 000,00 zł

            |--- UNIEWAŻNIONY RI.271.17.2022.NJ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2023 - 2034 w kwocie 1 700 000,00 zł

            |--- UNIEWAŻNIONE - RI.271.16.2022.NJ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2023 - 2034 w kwocie do 5 000 000,00 zł

            |--- RI.271.15.2022.NJ Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Ośrodka Zdrowia na terenie gminy Studzienice

            |--- RI.271.12.2022 Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie gminy Studzienice

            |--- UNIEWAŻNIONE RI.271.10.2022.NJ

            |--- UNIEWAŻNIONE RI.271.13.2022.NJ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2023 - 2034 w kwocie 5 000 000,00 zł

            |--- RI.271.11.2022.NJ "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prądzonka w celu dojazdu do gruntów rolnych"

            |--- RI.271.9.2022.NJ Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze gminy Studzienice poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Ugoszcz

            |--- RI.271.8.2022.NJ -Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR cz. II

            |--- UNIEWAŻNIONE RI.271.7.2022.NJ Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze gminy Studzienice poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Ugoszcz

            |--- RI.271.6.2022.NJ -Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR

            |--- UNIEWAŻNIONE - RI.271.3.2022.NJ Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze gminy Studzienice poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Ugoszcz

            |--- RI.271.5.2022.NJ - Wykonanie rezerwowego otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w Kłącznie dz. nr 48, gm. Studzienice

            |--- UNIEWAŻNIONE RI.271.4.2022.NJ - Wykonanie rezerwowego otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w Kłącznie dz. nr 48, gm. Studzienice

            |--- Poprawa jakości technicznej sieci infrastruktury drogowej na obszarze gminy Studzienice poprzez budowę i rozbudowę dróg gminnych

            |--- UNIEWAŻNIONE - Wykonanie rezerwowego otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w Kłącznie dz. nr 48, gm. Studzienice

      |--- Koło Gospodyń Wiejskich "KUL-BABKI"

            |--- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rabacino

|--- Zapytania ofertowe 2022

|--- Przetargi 2023

      |--- RI.271.10.2023.NJ - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłączno w celu dojazdu do gruntów rolnych

      |--- RI.271.6.2023.NJ "Inspektor Nadzoru przedsięwzięć realizowanych na obszarze gminy Studzienice"

      |--- RI.271.7.2023.NJ "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Żłobka Gminnego w Studzienicach"

      |--- RI.271.9.2023.NJ -Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej związany z budową i rozbudową dróg gminnych w m. Sominy i Półczno

      |--- RI.271.8.2023.NJ Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej związany z budową i rozbudową dróg gminnych w m. Skwierawy i Ugoszcz

      |--- UNIEWAŻNIONY- RI.271.5.2023.NJ -Poprawa jakości życia mieszkańców dawnych terenów PPGR poprzez rozwój infrastruktury drogowej związany z budową i rozbudową dróg gminnych w m. Sominy i Półczno

      |--- RI.271.4.2023.NJ -Inżynier Kontraktu przedsięwzięcia pn. ?Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze gminy Studzienice poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Ugoszcz?

      |--- RI.271.3.2023.NJ -Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Studzienice

      |--- RI.271.2.2023.NJ - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ugoszcz oraz Przewóz

      |--- RI.271.1.2023.NJ - Poprawa jakości technicznej sieci infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Studzienice poprzez budowę i rozbudowę dróg gminnych

|--- Zapytania ofertowe 2023 r.

      |--- STOWARZYSZENIE FENIKS - Remont istniejącego pomostu stalowo-drewnianego wraz z rozbudową w miejscowości Półczno

      |--- Stworzenie dostępu do miejsca rekreacji, wypoczynku oraz integracji społecznej w centrum wsi Półczno

      |--- UNIEWAŻNIONE - Stworzenie dostępu do miejsca rekreacji, wypoczynku oraz integracji społecznej w centrum wsi Półczno

      |--- KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH - RABACINO- KUL BABKI -ZP.271.1.2023.KGW- "Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Świetlicy Wiejskiej w Rabacinie"

      |--- Rozbudowa placu edukacyjno-rekreacyjnego dla dzieci w miejscowości Ugoszcz stanowiący część ścieżki edukacyjnej oraz szlaku turystycznego na terenie gminy Studzienice

      |--- STOWARZYSZENIE FENIKS - Montaż urządzeń placu zabaw przy przedszkolu w miejscowości Półczno

      |--- Obsługa bankowa budżetu Gminy Studzienice oraz jednostek organizacyjnych Gmin w okresie od 01.06.2023 r. do 31.05.2026 r.

Nieruchomości

|--- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

|--- Przetargi

      |--- 2021

            |--- I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr 102 w Prądzonce - jezioro

            |--- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Przewóz

            |--- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 240 połozonej w obrebie Osława-Dąbrowa

            |--- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 368/57 połozonej w obrebie Ugoszcz

            |--- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 240 obręb Osława-Dąbrowa

            |--- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 236 obręb Osława-Dąbrowa

            |--- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Ugoszcz

            |--- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Ugoszcz

            |--- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Studzienice i Czarna Dąbrowa

      |--- 2020

            |--- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Ugoszcz i Przewóz

            |--- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Ugoszcz

            |--- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Ugoszcz

            |--- Przetarg na najem lokalu użytkowego położonego w Ośrodku Zdrowia w Studzienicach przy ul. Brzozowej 8

      |--- 2019

            |--- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Ugoszcz, IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Rabacino

            |--- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kłącznie

            |--- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kłącznie

            |--- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kłącznie

      |--- 2018

            |--- I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Osławie-Dąbrowie

            |--- I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę jeziora położonego w obrębie Półczno

            |--- II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Rabacinio, Przewóz i Czarna Dąbrowa

            |--- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Czarna Dąbrowa

            |--- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Rabacinio i Przewóz

|--- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

      |--- 2023

      |--- 2022

            |--- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w m. Ugoszcz i Sominy

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

|--- Wykaz nieuchomości przeznaczonych do użyczenia

      |--- 2023

      |--- 2021

Oświadczenia Majątkowe

|--- Oświadczenia 2023

|--- Oświadczenia 2022

|--- Oświadczenia 2021

|--- Oświadczenia 2020

|--- Oświadczenia 2019

|--- Oświadczenia 2018

|--- Oświadczenia 2017

|--- Oświadczenia 2016

Rejestry i ewidencje

|--- Rejestr ogólnodostepny

|--- Wykaz kąpielisk

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

|--- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

|--- Otwarty konkurs ofert

      |--- Otwarty konkurs ofert 2023 - wkład własny

      |--- Otwarty konkurs ofert 2023 r.

      |--- Otwarty konkurs ofert 2022 r. - II

      |--- Otwarty konkurs ofert 2022 r.

|--- Małe granty

      |--- "Małe granty" 2023

      |--- "Małe granty" 2022

Sołectwa

|--- Wykaz Sołtysów

Jednostki organizacyjne

|--- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

|--- Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice

|--- Szkoła Podstawowa w Ugoszczy

|--- Szkoła Podstawowa w Studzienicach

|--- Szkoła Podstawowa w Półcznie

|--- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty i Kultury

|--- Żłobek

Ochotnicze Straże Pożarne

|--- Wykaz Ochotniczych Straży Pożarnych

Wybory

|--- Wybory 2023 - Sejm, Senat

|--- Rejest wyborców

|--- Wybory 2023 - uzupełniających do Rady Gminy Studzienice w okręgu wyborczym nr 2

|--- Wybory 2022 - uzupełniających do Rady Gminy Studzienice w okręgu wyborczym nr 2

|--- Nabór kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bytowie na kadencję 2020-2023.

|--- Nabór kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bytowie na kadencję 2024-2027

Wybory - Pomorska Izba Rolnicza

|--- Obwieszczenia Komisji Okręgowej Okręg Wyborczy nr 8 w Studzienicach

|--- Uchwała nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r.

|--- Uchwała nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r.

|--- Komplet dokumentów kandydata na członka rady

Zarządzanie kryzysowe

|--- Komunikaty i ostrzeżenia pogodowe

|--- Informacja dla mieszkańców

      |--- Komunikaty i ostrzeżenia dla mieszkańców

Skargi i wnioski

|--- Przyjmowanie skarg i wniosków

RODO

|--- Informacje

Decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego

|--- Obwieszczenia

      |--- Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno ? kablowej 15kV i 0,4 kV, stacji transformatorowych kontenerowych szt. 3 oraz złącza kablowego 15kV ZKSN. Rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrzno ? kablowej 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowych słupowych szt. 3, zlokalizowanych na działkach nr 91, 90/2, 90/1, 89, 203, 95/17, 95/29, 95/28, 95/27, 95/2, 95/3, 95/30, 101/15, 101/9, 101/10, 101/11, 101/12, 101/13, 101/14, 101/2, 101/35, 88/1, 88/4, 88/2, 88/3, 101/31, 101/30, 301, 296, 297, 298, 302, 101/4, 206, 103, 195/1, 197, 20/5, 102/4, 20/3, 20/8, 21/6, 354, 353, 25/6, 25/1, 33/10, 308, 50/18, 50/14, 50/13, 50/9, 198, 287/3, 121/2, 63 położonych w miejscowości Sominy, gmina Studzienice oraz na działkach nr 52/5, 52/4, 40/2, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9 położonych w miejscowości Skoszewo, gmina Brusy

Planowanie przestrzenne

|--- 2020

|--- 2021

      |--- Przeprowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych na obszarze AZP 17-33 (obręb Ugoszcz, Kłączno), AZP17-34 (obręb Ugoszcz, Studzienice, Kłączno, Przewóz, Sominy, Osława Dąbrowa, Czarna Dąbrowa))

|--- 2022

      |--- Zmiana MPZP dla części wsi Studzienice

Druki do pobrania

|--- Wnioski rolnictwo, ochrona środowiska

|--- Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

|--- Taryfy opłat za wodę i ścieki /2018-2021/

|--- Wnioski budowlane i drogowe

|--- Koncesje alkoholowe

|--- Wniosek o wydanie dowodu osobistego

|--- Wniosek o wydzierżawienie gruntu

|--- Wniosek o wpis do działalności regulowanej

|--- Granty PPGR

Kalendarz Polowań Zbiorowych

|--- Kalendarz Polowań Zbiorowych w sezonie 2022/2023

      |--- Kalendarz Polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023

|--- Kalendarz Polowań Zbiorowych w sezonie 2023/2024

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

|--- Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

|--- Druki do pobrania

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

|--- Sprawozdania z działalności GKRPA

      |--- Sprawozdanie z działalności GKRPA 2021

Rada Seniorów

|--- Kadencja 2023-2024

Kontrole

|--- Protokół RIO 2019

Konsultacje społeczne

|--- ZIT MOF

      |--- Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa 2030+