Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Studzienice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia zieleni

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA ZIELENI

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleni.
 2. Rysunek lub mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlaneokreślające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

 

Ponadto, gdy są wymagane, do wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu załącza się:

 1. w przypadku gdy posiadacz nie jest właścicielem terenu dołącza pisemną zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie zieleni (nie dotyczy użytkowników wieczystych, spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym) (art. 83 ust. 2, 3 ww. ustawy o ochronie przyrody);
 2. oświadczenie o udostępnieniu informacji mieszkańcom o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, o której mowa w art. 83 ust. 4 ww. ustawy o ochronie przyrody – dotyczy spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządów wspólnot mieszkaniowych;
 3. oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (składa tylko właściciel tych urządzeń – linii energetycznych, gazociągi, ciepłociągi, wodociągi, kanalizacji san. i innych urządzeń przesyłowych);
 4. projekt zagospodarowania działki lub terenu (wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane) w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 – Prawo budowlane - określający usytuowanie drzewa/ drzew lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości;
 5. projekt planu nasadzeń zastępczych stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwana zieleń (jeżeli nasadzenia zastępcze są planowane);
 6. projekt planu przesadzenia (jeżeli przesadzenie jest planowane);
 7. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest  ich uzyskanie zgodnie z ustawą z 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 8. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust.1 pkt 1,3,7,8,12,13,i 15, jeżeli zostało wydane;
 9. w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości - pełnomocnictwo imienne upoważniające do zaciągania zobowiązań finansowych – 17 zł opłata skarbowa /do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu opłaty/

 


Inne informacje:

1. W przypadku, o którym mowa w art. 83f ust.1 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody (dot. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej), właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu, o którym mowa w art. 83a ust. 1, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza :

 1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2. Organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio nazwy gatunku drzewa; obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

 1.  posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
 2. nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

3. Z oględzin sporządza się protokół (art. 83f ust. 6, 7 ustawy o ochronie przyrody).
Po dokonaniu oględzin organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (art. 83f ust. 8 ustawy o ochronie przyrody).

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenie opłaty za usunięte drzewa (art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleni.pdf (PDF, 627.92Kb) 2020-06-26 09:33:37 284 razy
2 Klauzula informacyjna.pdf (PDF, 419.10Kb) 2020-06-26 09:33:37 244 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Kruca 26-06-2020 09:22:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Kruca 26-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Dagmara Kruca 26-06-2020 09:41:31