Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Studzienice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi - Gmina Studzienice

           

Kiedy mam złożyć deklarację?

W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości), właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Przykładowo, deklarację za luty należy składać do 10 marca  i analogicznie w następnych miesiącach. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Jakie są konsekwencje, jeżeli zamieszkuje na nieruchomości a do tej pory nie złożyłem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

W tej sytuacji mieszkaniec Gminy Studzienice, właściciel nieruchomości zostanie z urzędu wezwany do złożenia takiej deklaracji. W ostateczności wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie ustalona w drodze decyzji administracyjnej. Naliczona opłata będzie obowiązywała wstecz od momentu zamieszkania na nieruchomości. Ponoszenie opłaty śmieciowej jest obowiązkowe.

Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zabudowy jednorodzinnej składa właściciel nieruchomości, współwłaściciel, najemca (w przypadku, gdy właściciel nieruchomości w umowie najmu zobowiązuje najemcę do regulowania opłat związanych z gospodarką odpadami), dzierżawca, użytkownik wieczysty, posiadacz, natomiast w zabudowie wielorodzinnej w imieniu wszystkich mieszkańców, spółdzielnia mieszkaniowa lub zarządca budynku.

Jestem właścicielem budynku, w którym nikt nie jest zameldowany (nikt nie mieszka), w związku z powyższym, nie są tam produkowane żadne odpady. Czy muszę składać deklarację śmieciową i czy będę ponosił jakieś opłaty?

Gmina Studzienice objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi tylko nieruchomości zamieszkałe, których właściciele zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty. W przypadku, gdy nieruchomość jest niezamieszkała należy złożyć do tut. Urzędu Gminy w Studzienicach deklarację „zerową” zwalniającą z opłaty za wywóz odpadów komunalnych lub stosowne oświadczenie.

Co robić w sytuacji, gdy zmieniła się liczba osób zamieszkujących nieruchomość?

W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (tj. wyprowadzka mieszkańca), zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji. Zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja.

UWAGA! Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Podkreślamy, że w przypadku narodzin dziecka czy wprowadzenia się nowego mieszkańca sytuacja wygląda inaczej. Każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do „opłaty śmieciowej” w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jednakże pomimo zaniechania przez właściciela nieruchomości tego terminu opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana, ponieważ od momentu zamieszkania w nieruchomości osoba generuje odpady (np. dziecko urodziło się 14 grudnia, deklaracja została złożona 15 lutego - opłata obowiązuje od miesiąca grudnia).

Czy muszę płacić za dziecko, które jest zameldowane w Gminie Studzienice, ale na okres studiów mieszka w innym mieście i tam odprowadza opłatę za wywóz śmieci?

Nie. Właściciel nieruchomości składając „Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” podaje liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkujących na posesji.

Czy od opłaty śmieciowej przewidziane są przewidziane jakieś ulgi ?

Tak. W drodze Uchwały Nr XIII/143/2020 Rady Gminy Studzienice z dnia 22 października 2020 r. wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość częściowego zwolnienia od opłaty wynosi 1,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W ten sposób opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami  po uwzględnieniu częściowego zwolnienia wyniesie 21,50 zł od osoby zamieszkałej.

Aby skorzystać z ulgi za kompostowanie należy spełnić następujące warunki:

a) posiadać na swojej nieruchomości przydomowy kompostownik,

b) złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z nowym obowiązującym wzorem, w której należy zaznaczyć kompostowanie w przydomowym kompostowniku,

c) kompostować w przydomowym kompostowniku bioodpady.

PAMIĘTAJ!

W przypadku skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, bioodpady nie będą odbierane spod nieruchomości przez firmę odbierającą odpady komunalne.

Nadwyżkę bioodpadów mieszkańcy Gminy Studzienice mogą samodzielnie oddawać do PSZOK, który zlokalizowany na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. z siedzibą w Sierznie 77-131 Rekowo.

Jestem właścicielem domu jednorodzinnego. Czy muszę się sam zaopatrzyć w pojemniki?

TAK. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do odpadów komunalnych  leży po stronie właściciela nieruchomości. Natomiast firma wyłoniona w przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Studzienice wyposaża wszystkie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach opłaty mają pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa zalicza do nich:

a) odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;

b) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów;

c) edukację ekologiczną oraz obsługę administracyjną tego systemu.

Jestem właścicielem nowo wybudowanego domu, ale jeszcze w nim nie mieszkam, czy muszę złożyć deklarację?

  1. Nie. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do tutejszego Urzędu Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
  2. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej w momencie wytwarzania na danej nieruchomości odpadów komunalnych musi mieć zawartą umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Studzienice.

Mam domek letniskowy położony na terenie Gminy Studzienice, czy muszę składać deklarację?

Nie. Gmina Studzienice objęła system gospodarowania odpadami komunalnymi, tylko nieruchomości zamieszkałe, czyli takie, w których na stałe zamieszkują mieszkańcy. Domek letniskowy traktowany jest, jako nieruchomość niezamieszkała, na której przebywamy czasowo, rekreacyjnie. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej czy domku letniskowego jest zobowiązany do zawarcia umowy z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Studzienice w momencie, gdy terenie nieruchomości będą powstawać odpady.

Jakie nieruchomości to nieruchomości niezamieszkałe?

Nieruchomości niezamieszkałe to każda nieruchomość, która nie jest przeznaczona do zamieszkiwania przez osoby fizyczne. Jako nieruchomości niezamieszkałe traktujemy np.:

- domki letniskowe,

- zakłady produkcyjne, przedsiębiorstwa, sklepy,

- szkoły itp.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej w momencie wytwarzania na danej nieruchomości odpadów komunalnych musi mieć zawartą umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Studzienice.

Zakupiłem dom a poprzedni właściciel złożył deklarację, czy muszę składać nową deklarację?

Tak, należy złożyć deklarację, jako nowy właściciel nieruchomości. Poprzedni właściciel nieruchomości musi również złożyć deklarację tzw. „zerową”, jeśli w pierwszej deklaracji wykazane były osoby zamieszkujące tą nieruchomość.

Czy Gmina Studzienice będzie wysyłała faktury do zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Nie. Gmina Studzienice nie będzie wysyłała żadnych faktur ani rachunków dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoba składająca deklarację musi we własnym zakresie pamiętać, aby dokonać płatności do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni za liczbę osób wskazaną w złożonej deklaracji. Płatności można dokonać w kasie Urzędu Gminy Studzienice na ul. Kaszubskiej 9 lub na indywidualny numer rachunku bankowego: 95 1240 1268 1111 0010 9487 3994.

Na nieruchomości, na której zamieszkuję z rodziną, prowadzę sklep ogólnospożywczy. Do tej pory korzystałem z jednego pojemnika domowego. Czy po zmianach muszę mieć podpisaną umowę na sklep czy złożona deklaracja wystarczy?

Złożona deklaracja dotyczy tylko części nieruchomości, którą zamieszkują mieszkańcy a  dostarczony pojemnik przeznaczony jest tylko dla domowników w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej np.: sklepu, salonu fryzjerskiego, punktu usługowego właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia tej nieruchomości w dodatkowy pojemnik.

 W związku z tym właściciel nieruchomości musi we własnym zakresie zawrzeć umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Studzienice. Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Studzienice znajduje się na stronie internetowej www.studzienice.pl w zakładce dla mieszkańców Gospodarka odpadami.

Co mogę oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

Gmina Studzienice prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Studzienice, który czynny jest w następujące dni robocze każdego tygodnia:

Wtorek: 12:00 – 15:00

Sobota: 8:00 – 15:00

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadów właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą oddać odpady zgodne z § 4 Regulaminu funkcjonowania PSZOK. 

Każdy mieszkaniec Gminy Studzienice zamieszkujący nieruchomość jednorodzinną lub wielorodzinną (bloki) może również oddać do PSZOK-a następujące odpady w określonych limitach:

- odpady budowlane  i rozbiórkowe - do 1 m3/gospodarstwo /na  rok

- odpady wielkogabarytowe  - do 200 kg /nieruchomość/na rok

Nadwyżka odpadów limitowanych będzie przyjmowana w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpłatnie.

Odpady dostarczane do PSZOK-a muszą być posegregowane. Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

Jakie przedmioty mogę wystawić w dniu wywozu odpadów wielkogabarytowych?

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: wersalki, łóżka, stare meble, stoły, krzesła, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wanny, umywalki, muszle klozetowe, popsute meble ogrodowe.

Proszę o przykłady odpadów, które nie podlegają segregacji tzn. mogę je wrzucić do pojemnika na zmieszane odpady?

Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy odpady, które nie nadają się do selektywnej zbiórki odpadów jak np.: opakowania papierowe zanieczyszczone tłuszczem np.: po margarynie, maśle, odpady pochodzenia zwierzęcego, pieluchy jednorazowe, środki higieny intymnej, maszynki do golenia, porcelana.

Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?

Nie jest to konieczne. Opakowania należy jednak opróżniać z zawartości (nie wyrzucajmy do śmieci w połowie pełnego słoika np. z dżemem).

Gdzie można wyrzucić trawę, liście czy gałęzie?

W zabudowie jednorodzinnej odpady ulegające biodegradacji powinny być zagospodarowane w przydomowym kompostowniku. Jeśli posesja nie jest wyposażona w przydomowy kompostownik to odpady typu trawa, liście, drobne gałązki zbieramy do worków w kolorze brązowym.

Czy wyrzucając odpady papierowe należy usuwać zszywki do papieru, okładki od bindowania itp.?

Zszywki są elementami małymi, dlatego można je pozostawić natomiast elementy takie jak okładki, ramki od kalendarza powinny zostać oddzielone.

Czy do pojemnika na papier wolno wyrzucać zabrudzony papier?

Nie. Do pojemnika niebieskiego na papier nie wyrzucamy papieru zanieczyszczonego, jak np.: opakowania po margarynie, maśle, zabrudzonej makulatury.

Gdzie należy wyrzucić szkło inne niż opakowania szklane np. szkło okienne, ceramikę itp.

Odpady takie jak ceramika, porcelana, potłuczone lustro, szkło nietłukącego typu DURALEX należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Do którego pojemnika należy wyrzucić odpad wykonany z gumy, kauczuku itp.?

Tego typu przedmioty powinny zostać wyrzucane do pojemnika na odpady zmieszane.

Do którego pojemnika należy wyrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?

Opakowania typu: kartony po mleku, sokach są to tzw. tetra paki czyli opakowania wielomateriałowe. Na terenie Gminie Studzienice zbieramy tworzywa sztuczne (plastik), metale oraz opakowania wielomateriałowe w pojemnikach oraz workach w kolorze żółtym.

Czy butelki PET, kartony oraz puszki należy zgniatać przed wyrzuceniem?

Tak. Butelki PET, kartony po mleku, sokach, puszki powinny być opróżnione i zgniecione przed wrzuceniem ich do pojemnika przeznaczonego na plastik, pozwoli to na redukowanie objętości tych odpadów oraz zachowanie czystości wokół pojemnika.

Na nieruchomości wymieniałem opony w samochodzie, które są już zużyte, co mam z nimi zrobić? Czy mogę je wystawić w dniu wywozu odpadów wielkogabarytowych?

Zużyte opony samochodowe możemy oddać w ramach opłaty za śmieci do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w Sierznie. Opony wystawione w dniu zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie zostaną odebrane spod nieruchomości przez firmę świadczącą usługę odbioru odpadów na terenie Gminy Studzienice.

Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sierznie . Należy pamiętać, że w przypadku zakupu nowego sprzętu np. pralki przedsiębiorcy mają obowiązek przyjąć nieodpłatnie zepsuty sprzęt w ramach zakupu nowego
(zepsuta pralka za nową pralkę).

Co zrobić z puszkami po farbach, chemikaliach, klejach?

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy w ramach opłaty za śmieci mogą dowozić odpady tzw. ,,problematyczne” czyli: puszki po farbach i aerozolach, kleje, rozpuszczalniki.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paula Rychert 30-12-2020 10:57:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paula Rychert 30-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Paula Rychert 30-12-2020 11:02:02