Mapa serwisu

Gmina Studzienice

|---Dane teleadresowe

System Rada

|---Radni

|---Komisje

|---Głosowania

|---Interpelacje

|---Kalendarz posiedzeń

|---Sesje Rady

|---Uchwały

|---Projekty uchwał

Wójt

|---Kompetencje

|---Zarządzenia

      |---Zarządzenia 2019

      |---Zarządzenia 2018

|---Ogłoszenia

|---Informacje

      |---Informacje 2019

            |---INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

      |---Informacje 2018

Urząd Gminy

|---Statut Gminy Studzienice

|---Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Studzienicach

|---Telefony

|---Praca

      |---Nabory-Wyniki 2018

            |---Nabory-Wyniki na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych

|---Petycje

Finanse Gminy Studzienice

|---Budżet

Podatki i opłaty lokalne

|---Rok 2018

      |---Opłata miejscowa

            |---Uchwała

      |---Podatek od środków transportu

            |---Dokumenty do pobrania

            |---Uchwała

      |---Podatek rolny, leśny

            |---Dokumenty do pobrania

            |---Uchwała

      |---Podatek od nieruchomości

            |---Dokumenty do pobrania

            |---Uchwały

|---Rok 2019

      |---Opłata miejscowa

      |---Podatek od środków transportu

      |---Podatek rolny,leśny

      |---Podatek od nieruchomości

|---Akcyza 2019

Gospodarka odpadami

|---Harmonogramy wywozu odpadów

      |---Harmonogramy bezpłatnych zbiórek odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD w poszczególnych sołectwach

            |---2018

      |---Nieruchomości letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

            |---2018

      |---Nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe i mieszane

            |---2019

            |---2018

|---Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      |---Klauzula informacyjna związana z RODO - należy ją złożyć razem z deklaracją

      |---Druki deklaracji do pobrania

|---Uchwały

      |---Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Studzienice

      |---Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

      |---Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      |---Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      |---Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

      |---Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

      |---Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

|---Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

|---Azbest

      |---Edycja 2018

|---Pozostale informacje

      |---Zasady optymalnej segregacji odpadów

      |---Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Studzienice

      |---Poziomy recyklingu odpadów zebranych z terenu gminy Studzienice

      |---Miejsce zagospodarowania odpadów odebranych z terenu gminy Studzienice

      |---Podmioty odbierajace odpady komunalne z terenu gminy Studzienice

      |---Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Studzienice

Ochrona środowiska

|---Karty informacyjne

|---Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

      |---2018

            |---Budowa farmy fotowoltaicznej "Ugoszcz PV II", o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ugoszcz, dz. ewid. nr 13, gm. Studzienice

            |---Przebudowa drogi gminnej łączącej Ugoszcz-Grand

            |---Implementacja innowacyjnej technologii produkcji EkoSilikatów o podwyższonym stopniu dźwiękochłonności, dz. ewid. nr 264/9, obręb Osława Dąbrowa, gm. Studzienice

            |---Budowa 10 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr ewid. 103 obręb Kłączno, gm. Studzienice

|---Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Studzienice

|---Nieczystości ciekłe

|---Zwierzęta bezdomne

|---Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń Wójta Gminy Studzienice

Zamówienia publiczne

|---Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

|---Przetargi 2018

|---Zapytania ofertowe 2018

Nieruchomości

|---Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

      |---2018

|---Przetargi

      |---2019

            |---I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kłącznie

      |---2018

            |---I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Osławie-Dąbrowie

            |---I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę jeziora położonego w obrębie Półczno

            |---II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Rabacinio, Przewóz i Czarna Dąbrowa

            |---I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Czarna Dąbrowa

            |---I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Rabacinio i Przewóz

|---Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

      |---2018

Oświadczenia Majątkowe

|---Oświadczenia 2019

|---Oświadczenia 2018

|---Oświadczenia 2017

|---Oświadczenia 2016

|---Oświadczenia 2015

Rejestry i ewidencje

|---Rejestr ogólnodostepny

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

|---Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

|---Dokumenty do pobrania

|---Otwarty konkurs ofert

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

|---Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sołectwa

|---Wykaz Sołtysów

Jednostki organizacyjne

|---Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

|---Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice

|---Szkoła Podstawowa w Ugoszczy

|---Szkoła Podstawowa w Studzienicach

|---Szkoła Podstawowa w Półcznie

|---Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty i Kultury

Ochotnicze Straże Pożarne

|---Wykaz Ochotniczych Straży Pożarnych

Wybory

|---Wybory samorządowe 2018

Zarządzanie kryzysowe

|---Komunikaty i ostrzeżenia pogodowe

|---Informacja dla mieszkańców

Skargi i wnioski

|---Przyjmowanie skarg i wniosków

RODO

|---Informacje

      |---KLAUZULA INFORMACYJNA

Decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego

|---Obwieszczenia

Planowanie przestrzenne

|---2018

      |---Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Ugoszcz, gm. Studzienice.

Druki do pobrania

|---Usuwanie drzew

|---Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

|---Taryfy opłat za wodę i ścieki /2018-2021/

|---Wnioski budowlane i drogowe

|---Koncesje alkoholowe

Kalendarz Polowań Zbiorowych

|---Kalendarz Polowań Zbiorowych w sezonie 2018/2019

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

|---Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników