Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Studzienice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Mapa serwisu

Gmina Studzienice

|--- Dane teleadresowe

System Rada

|--- Radni

|--- Komisje

|--- Głosowania

|--- Interpelacje

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Sesje Rady

|--- Uchwały

|--- Projekty uchwał

|--- Kluby Radnych

Wójt

|--- Kompetencje

|--- Zarządzenia

      |--- Zarządzenia 2019

      |--- Zarządzenia 2018

|--- Ogłoszenia

      |--- I przetarg pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego lekkiego marki VW T4

|--- Informacje

      |--- Raport o stanie Gminy Studzienice

      |--- Informacje 2019

            |--- INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO LUB ZASIŁKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

            |--- INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

      |--- Informacje 2018

Urząd Gminy

|--- Statut Gminy Studzienice

|--- Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Studzienicach

|--- Telefony

|--- Praca

      |--- Nabory-Wyniki 2018

            |--- Nabory-Wyniki na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych

|--- Petycje

Finanse Gminy Studzienice

|--- Budżet

Podatki i opłaty lokalne

|--- Rok 2018

      |--- Opłata miejscowa

            |--- Uchwała

      |--- Podatek od środków transportu

            |--- Dokumenty do pobrania

            |--- Uchwała

      |--- Podatek rolny, leśny

            |--- Dokumenty do pobrania

            |--- Uchwała

      |--- Podatek od nieruchomości

            |--- Dokumenty do pobrania

            |--- Uchwały

|--- Rok 2019

      |--- Opłata miejscowa

      |--- Podatek od środków transportu

      |--- Podatek rolny,leśny

      |--- Podatek od nieruchomości

            |--- Rozporządzenie dotyczące wzorów informacji, deklaracji

|--- Akcyza 2019

|--- WYKAZ UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ W 2018 ROKU

Gospodarka odpadami

|--- Harmonogramy wywozu odpadów

      |--- Harmonogramy bezpłatnych zbiórek odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD w poszczególnych sołectwach

            |--- 2019

            |--- 2018

      |--- Nieruchomości letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

            |--- 2019

            |--- 2018

      |--- Nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe i mieszane

            |--- 2019

            |--- 2018

|--- Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      |--- Klauzula informacyjna związana z RODO, którą należy ją złożyć razem z deklaracją dla nieruchomości niezamieszkałych i letniskowych

      |--- Druki deklaracji do pobrania

|--- Uchwały

      |--- Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Studzienice

      |--- Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

      |--- Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      |--- Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      |--- Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

      |--- Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

      |--- Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

|--- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

|--- Azbest

      |--- Edycja 2019

      |--- Edycja 2018

|--- Pozostale informacje

      |--- Zasady optymalnej segregacji odpadów

      |--- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Studzienice

      |--- Poziomy recyklingu odpadów zebranych z terenu gminy Studzienice

      |--- Miejsce zagospodarowania odpadów odebranych z terenu gminy Studzienice

      |--- Podmioty odbierajace odpady komunalne z terenu gminy Studzienice

      |--- Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Studzienice

Ochrona środowiska

|--- Karty informacyjne

|--- Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

      |--- 2018

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej "Ugoszcz PV II", o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ugoszcz, dz. ewid. nr 13, gm. Studzienice

            |--- Przebudowa drogi gminnej łączącej Ugoszcz-Grand

            |--- Implementacja innowacyjnej technologii produkcji EkoSilikatów o podwyższonym stopniu dźwiękochłonności, dz. ewid. nr 264/9, obręb Osława Dąbrowa, gm. Studzienice

            |--- Budowa 10 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr ewid. 103 obręb Kłączno, gm. Studzienice

|--- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Studzienice

|--- Nieczystości ciekłe

|--- Zwierzęta bezdomne

|--- Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń Wójta Gminy Studzienice

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste

|--- Ewidencja Ludności

|--- Dowody osobiste

|--- Urząd Stanu Cywilnego

Zamówienia publiczne

|--- Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

|--- Zapytania ofertowe 2019

      |--- Zapytanie ofertowe dot. "Pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ?Dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Studzienice?

      |--- III Zapytanie ofertowe dot. ,,DOSTAWY WOZU ASENIZACYJNEGO DLA GMINY STUDZIENICE"

      |--- II Zapytanie ofertowe dot. ,,DOSTAWY WOZU ASENIZACYJNEGO DLA GMINY STUDZIENICE" -UNIEWAŻNIONE

      |--- Zapytanie ofertowe dot. "Przebudowy drogi w miejscowości Półczno"

      |--- I Zapytanie ofertowe dot. ,,DOSTAWY WOZU ASENIZACYJNEGO DLA GMINY STUDZIENICE" - unieważnione

      |--- Zapytanie ofertowe dot. urządzeń multimedialnych pn. "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej obszaru RLGD Pojezierze Bytowskie poprzez wyposażenie trzech świetlic wiejskich w miejscowości Studzienice, Ugoszcz i Półczno"

      |--- Wykonanie usług w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2019 r. na terenie Gminy Studzienice

|--- Przetargi 2019

      |--- "Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Studzienice"

      |--- "Przebudowa drogi w miejscowości Sominy w celu dojazdu do gruntów rolnych na dz. nr 203 obr. Sominy"

      |--- "Stworzenie dostępu do otwartych stref aktywności na obszarze Gminy Studzienice poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowościach Osława-Dąbrowa i Rabacino"

      |--- "Remont drogi gminnej Studzienice- Czarna Dąbrowa"

      |--- "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skwierawy na dz. nr 395, 257 w Skwierawach " - etap II

      |--- "Remont drogi gminnej w miejscowości Skwierawy"

      |--- "Remont ul. Dworcowej w Studzienicach"

      |--- "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ugoszcz w celu dojazdu do gruntów rolnych na dz. o nr ewid. 371, 332, 338"

      |--- "Remont drogi gminnej w miejscowości Osława-Dąbrowa na dz. nr 67, 68 w Osławie-Dąbrowie"

      |--- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skwierawy na dz. nr 391, 395 w Skwierawach ? etap I

            |--- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skwierawy na dz. nr 391, 395 w Skwierawach ? etap I

      |--- Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2019-2032 w kwocie 3.000.000,00 zł

      |--- Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Studzieniczno-Kłączno-Ryńskie w miejscowości Przewóz gm. Studzienice

|--- Przetargi 2018

|--- Zapytania ofertowe 2018

Nieruchomości

|--- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

      |--- 2019

      |--- 2018

|--- Przetargi

      |--- 2019

            |--- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kłącznie

            |--- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kłącznie

            |--- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kłącznie

      |--- 2018

            |--- I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Osławie-Dąbrowie

            |--- I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę jeziora położonego w obrębie Półczno

            |--- II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Rabacinio, Przewóz i Czarna Dąbrowa

            |--- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Czarna Dąbrowa

            |--- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Rabacinio i Przewóz

|--- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

      |--- 2019

      |--- 2018

Oświadczenia Majątkowe

|--- Oświadczenia 2019

|--- Oświadczenia 2018

|--- Oświadczenia 2017

|--- Oświadczenia 2016

|--- Oświadczenia 2015

Rejestry i ewidencje

|--- Rejestr ogólnodostepny

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

|--- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

|--- Dokumenty do pobrania

|--- Otwarty konkurs ofert

|--- Małe granty

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

|--- Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sołectwa

|--- Wykaz Sołtysów

Jednostki organizacyjne

|--- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

|--- Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice

|--- Szkoła Podstawowa w Ugoszczy

|--- Szkoła Podstawowa w Studzienicach

|--- Szkoła Podstawowa w Półcznie

|--- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty i Kultury

Ochotnicze Straże Pożarne

|--- Wykaz Ochotniczych Straży Pożarnych

Wybory

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

|--- Wybory samorządowe 2018

|--- Nabór kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bytowie na kadencję 2020-2023.

|--- Wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu 2019r

Zarządzanie kryzysowe

|--- Komunikaty i ostrzeżenia pogodowe

|--- Informacja dla mieszkańców

Skargi i wnioski

|--- Przyjmowanie skarg i wniosków

RODO

|--- Informacje

      |--- KLAUZULA INFORMACYJNA

Decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego

|--- Obwieszczenia

Planowanie przestrzenne

|--- 2018

      |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Ugoszcz, gm. Studzienice.

|--- 2019

Druki do pobrania

|--- Usuwanie drzew

|--- Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

|--- Taryfy opłat za wodę i ścieki /2018-2021/

|--- Wnioski budowlane i drogowe

|--- Koncesje alkoholowe

|--- WNIOSEK o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym,powstałych w wyniku wystąpienia nie

|--- Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Kalendarz Polowań Zbiorowych

|--- Kalendarz Polowań Zbiorowych w sezonie 2018/2019

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

|--- Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

|--- Druki do pobrania

Kontrole

|--- Protokół RIO 2019