Mapa serwisu

Gmina Studzienice

|---Dane teleadresowe

Rada Gminy

|---Skład Rady Gminy

|---Zawiadomienia o zwołaniu sesji

Wójt

|---Kompetencje

|---Zarządzenia

      |---Zarządzenia 2018

|---Ogłoszenia

Urząd Gminy

Finanse Gminy Studzienice

Podatki i opłaty lokalne

Gospodarka odpadami

|---Harmonogramy wywozu odpadów

      |---Harmonogramy bezpłatnych zbiórek odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD w poszczególnych sołectwach

            |---2018

      |---Nieruchomości letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

            |---2018

      |---Nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe i mieszane

            |---2018

|---Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      |---Nieruchomości letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

      |---Nieruchomości mieszane

      |---Nieruchomości niezamieszkałe

      |---Nieruchomości zamieszkałe

|---Uchwały

      |---Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Studzienice

      |---Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

      |---Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      |---Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      |---Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

      |---Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

      |---Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

|---Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

|---Azbest

      |---Edycja 2018

|---Pozostale informacje

      |---Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Studzienice

      |---Poziomy recyklingu odpadów zebranych z terenu gminy Studzienice

      |---Miejsce zagospodarowania odpadów odebranych z terenu gminy Studzienice

      |---Podmioty odbierajace odpady komunalne z terenu gminy Studzienice

      |---Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Studzienice

Ochrona środowiska

Zamówienia publiczne

|---Przetargi 2018

|---Zpytania ofertowe 2018

Nieruchomości

|---Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

      |---2018

|---Przetargi

      |---2018

            |---I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Rabacinio i Przewóz

Oświadczenia Majątkowe

|---Oświadczenia 2018

Rejestry i ewidencje

|---Rejestr ogólnodostepny

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Sołectwa

|---Wykaz Sołtysów

Jednostki organizacyjne

|---Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

|---Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice

|---Szkoła Podstawowa w Ugoszczy

|---Szkoła Podstawowa w Studzienicach

|---Szkoła Podstawowa w Półcznie

|---Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty i Kultury

Ochotnicze Straże Pożarne

|---Wykaz Ochotniczych Straży Pożarnych

Wybory

|---Wybory samorządowe 2018

Zarządzanie kryzysowe

|---Komunikaty i ostrzeżenia pogodowe

Skargi i wnioski

|---Przyjmowanie skarg i wniosków

RODO

|---Informacje

      |---KLAUZULA INFORMACYJNA