Przebudowa drogi gminnej w m. Sominy

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz oferty - załącznik nr 1

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania- załącznik nr 2

3. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy - załącznik nr 3

4. Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego - załącznik nr 4.

5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5.

6. Wzór umowy - załącznik nr 6.

7. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 7:

 1. Dokumentacja Projektowa "Przebudowa drogi gminnej w m. Sominy":
 1. Opis techniczny;
 2. Rys. 1.1 PZT;
 3. Rys. 1.2 PZT;
 4. Rys. 1.3 PZT;
 5. Rys. 2 konstrukcja;
 6. Rys. 3 przepust km 0 540 podłużny;
 7. Rys. 4 przepust km 0 540 poprzeczny;
 8. Rys. 5 przepust km 0 909 podłużny;
 9. Rys. 6 przepust km 0 909 poprzeczny;
 1. Przedmiar robót.
 2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano "Przebudowa drogi w miejscowości Sominy"

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Maślanka-Kin 08-10-2018 13:56:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Maślanka-Kin 08-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Marta Maślanka-Kin 07-11-2018 14:07:33