Zarządzenia

Zarządzenie nr 1 z dnia 3 stycznia 2018 r

w zatwierdzenia planu finansowego zadań zleconych Gminy Studzienice na 2018 rok


Zarządzenire nr 2 z dnia 5 stycznia 2018 r

w sprawie ustalenia planu dofinsowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 r


Zarządzenie nr 3 z dnia z 8 stycznia 2018 roku

w sprawie norm eksploatacyjnych zużycia paliw ciekłych przez pojazdy samochodowe i ciągnik rolniczy Gminy Studzienice oraz agregat prądotwórczy do obsługi oczyszczalni ścieków w Ugoszczy


Zarządzenie nr 4 z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie zmiany lub zniesienia klauzul tajności oraz zmiany okresu tajności.


Zarządzenie nr 5 z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Studzienice i jej jednostek budżetowych


Zarządzenie nr 6 z dnia 12 stycznia 2018 roku

w sprawie zakresu przedsięwzieć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP dla zagrożęń w cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzieć i procedur systemu zarządzania kryzysowego


Zarządzenie nr 7 z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie zamiany Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 8 z dnia 23 stycznia 2018 roku

w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 9 z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi w 2017 r. na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Studzienice a iloczynem wysokości średnich wynagrodzeń określonych w ustawie Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego


Zarządzenie nr 10 z dnia 25 stycznia 2018 roku

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku


Zarządzenie nr 11 z dnia 26 stycznia 2018 roku

ustalenie terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/ 2019 do oddziałow przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkól podstawowych , których organem prowadzącym jest Gmina Studzienice.


Zarządzenie nr 12 z dnia 9 lutego 2018 roku

dokonanie zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2018 rok


Zarządzenie nr 13 z dnia 19 lutego 2018 roku

ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze -podinspektor ds księgowości podatkowej i działalności gospodarczej


Zarządzenie nr 14 z dnia 22 lutego 2018 roku

powołanie komisji konkursowej - ds opiniowania ofert na realizację zadania publicznego na 2018 rok


Zarządzenie nr 15 z dnia 22 lutego 2018 roku

ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Studzienice w 2018roku


Zarządzenie nr 16 z dnia 5 marca 2018 r

rozwiązanie formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 17 z dnia 5 marca 2018 roku

dokonanie zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2018 rok


Zarządzenie nr 18 z dnia 7 marca 2018 roku

zatwierdzenie rocznego sprawozdania fiansowego za 2017r, instutucji kultury - Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 19 z dnia 7 marca 2018 roku

ustalenie rocznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 20 z dnia 7 marca 2018r,

USC upoważnienie


Zarządzenie nr 21 z dnia  8 marca 2018r.

zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 22 z dnia 12 marca 2018 r,

dokonanie zmian w budżecie Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 23 z dnia 15 marca 2018 r.

ustalenie stawek czynszu


Zarządzenie nr 24 z dnia 15 marca 2018 r.

ustalenie opłat za ogrzewanie lokali i pomieszczeń w budynkach komunalnych, których właścicielem jest Gmina Studzienice


Zarządzenie nr 25 z dnia 15 marca 2018r.

ustalenie wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe, których wlaścicielem jest Gmina Studzienice


Zarządzenie nr 26 z dnia 19 marca 2018r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykoania budżetu gminy za 2017r.


Zarządzenie nr 27 z dnia 26 marca 2018r.

dokonanie zmian w budżecie gminy na 2018r


Zarządzenie nr 28 z dnia


Zarządzenie nr 29 z dnia 3 kwietnia 2018r.

Dotyczy zmian zasad rachunkowości


Zarządzenie nr 30 z dnia 5 kwietnia 2018r.

powołanie komisji egzaminacyjnej


Zarządzenie nr 31 z dnia 6 kwietnia 2018r.

zmian składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Studzienicach


Zarządzenie nr 32 z dnia 10 kwietnia 2018r.

powołanie Rady Programowej przy Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 33 z dnia 13 kwietnia 2018r.

dokonanie zmian w budżecie gminy na 2018r


Zarządzenie nr 34 z dnia 16 kwietnia 2018r.

ogłoszenie konkursu ofert


Zarządzenie nr 35 z dnia 18 kwietnia 2018r.

ustalenie rocznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 36 z dnia 23 kwietnia 2018r.

przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 37 z dnia 25 kwietnia 2018r.

dokonanie zmian w budżecie gminy na 2018r.


Zarządzenie nr 38 z dnia 8 maja 2018r.

powołanie komisji konkursowej


Zarządzenie nr 39 z dnia 8 maja 2018r

ogloszenie wyników konkursu


Zarządzenie nr 40 z dnia 17 maja 2018r.

dokonanie zmian w budżecie gminy na 2018 r


Zarządzenie nr 41 z dnia 21 maja 2018r.

zmiana Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 42 z dnia 28 maja 2018r.

dokonanie zmian w budżecie gminy na 2018r.


Zarządzenie nr 43 z dnia 29 maja 2018r.

powołanie Komisji Gminnej celem roztrzygnięcia konkursu pn. "Piękna wieś pomorska"


Zarządzenie nr 44 z dnia 4 czerwca 2018r

Wprowadzenie ochrony danych osobowych -Rejestr przetwarzania


Zarządzenie nr 45 z dnia 5 czerwca 2018r

Upowaznienie dla  Kierownika GOPS - Dobry start


Zarządzenie nr 46 z dnia 7 czerwca 2018r

powołanie komisji egzaminacyjnej


Zarządzenie nr 47 z dnia 7 czerwiec 2018r.

powolanie komisji egazaminacyjnej


Zarządzenie Nr 48/2018

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Studzienice, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Warunków Przetargu.


Zarządzenie nr 49 z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok


Zarządzenie nr 50 z dnia 26 czerwca 2018 roku.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok


Zarządzenie nr 51 z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice na lata 2018 - 2035


Zarządzenie nr 52 z dnia 02 lipca 2018 roku

w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Studzienice


Zarządzenie nr 53 z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 54 z dnia 4 lipca 2018r

powołanie komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 55 z dnia 4 lipca 2018r.

powołanie komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 56 z dnia 4 lipca 2018r.

powołanie komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 57 z dnia 12 lipca 2018r.

dokonanie zmian w budżecie gminy na 2018r.


Zarządzenie nr 58 z dnia 5 lipca 2018r.

udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości na ziemi Ugoskiej w Ugoszczy


Zarządzenie nr 59 z dnia 5 lipca 2018r.

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły


Zarządzenie nr 60 z dnia 5 lipca 2018r.

udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Studzienicach


Zarządzenie nr 61 z dnia 5 lipca 2018r.

udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości na ziemi Ugoskiej w Ugoszczy- administrowanie boiskiem ORLIK


Zarządzenie nr 62 z dnia 5 lipca 2018r.

udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Studzienicach - administrowanie boiskiem ORLIK


Zarządzenie nr 63 z dnia 5 lipca 2018r.

przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły


Zarządzenie nr 64 z dnia 20 lipca 2018r.

dokonanie zmian w budżecie gminy na 2018r


Zarządzenie nr 65 z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w 2018 roku zadań publicznych


Zarządzenie nr 66 z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 67 z dnia 25 lipca 2018r

ogloszenie naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości podatkowej i działalności gospodarczej


Zarządzenie nr 68 z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 69 z dnia 30 lipca 2018r.

dokonanie zmian w budżecie gminy na 2018r.


Zarządzenie nr 70 z dnia2 sierpnia 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice


ZARZĄDZENIE Nr 71 z dnia 06 sierpnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za Ipółrocze 2018 roku


 

ZARZĄDZENIE Nr 72


ZARZĄDZENIE Nr 73 z dnia 08 sierpnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Studziencie, powołania Komisji Przetargowej oraz zatwierdzenia Warunków Przetargu.


ZARZĄDZENIE Nr 74 z dnia 08 sierpnia 2018 roku

w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości Gminy Studzienice


ZARZĄDZENIE Nr 75 z dnia 13 sierpnia 2018 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania w 2018 roku zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.


ZARZĄDZENIE Nr 76 z dnia 13 sierpnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w 2018 roku zadań publicznych w zakresie dofinasowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dagmara Kruca 13-06-2018 10:56:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Połczynska 13-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Emilia Połczynska 13-08-2018 15:46:02