Przebudowa drogi gminnej w m. Sominy

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz oferty - załącznik nr 1a.

2. Formularz oferty - załącznik nr 1b.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania- załącznik nr 2a.
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania- załącznik nr 2b.

5. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy - załącznik nr 3a.

6. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy - załącznik nr 3b.
7. Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego - załącznik nr 4a.

8. Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego - załącznik nr 4b.
9. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5a.

10. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5b.
11. Wzór umowy - załącznik nr 6a.

12. Wzór umowy - załącznik nr 6b.
13. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 7:

1. Część nr 1 zamówienia wymieniona w Rozdziale IV ust. 2 pkt 1 SIWZ:
a. Dokumentacja Projektowa "Przebudowa drogi gminnej w m. Sominy"
1) Opis techniczny;
2) Orientacja;
3) Rys. 1.1 pzt;
4) Rys. 1.2 pzt;
5) Rys. 2 Przekrój nominalny;
6) Załącznik nr 1 Zestawienie powierzchni jezdni.
b. Przedmiar robót
c. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sominy"
2. Część nr 2 zamówienia wymieniona w Rozdziale IV ust. 2 pkt 3 SIWZ:
a. Dokumentacja Projektowa "Przebudowa drogi gminnej w m. Sominy"
1) Opis techniczny;
2) Orientacja;
3) Wykaz jezdni i poboczy;
4) Rys. 1.1 pzt;
5) Rys. 1.2 pzt;
6) Rys. 1.3 pzt;
7) Rys. 2 konstrukcja - rysunek zamienny;
b. Przedmiar robót
c. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano "Przebudowa drogi gminnej w miej-scowości Sominy"

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Maślanka-Kin 18-10-2018 14:12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Maślanka-Kin 18-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Marta Maślanka-Kin 14-11-2018 13:09:07